لینک ویدیوهای مربوط به 4 مهارت آیلتس

لینک ویدیوهای مربوط به 4 مهارت آیلتس

لینک ویدیوهای اسپیکینگ آیلتس (جلسات 1 تا 4)

جلسه 1 تصویری (کاملا رایگان)


جلسه 2 اسپیکینگ (تصویری)

جلسه 2 اسپیکینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 2


جلسه 3 اسپیکینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 3 اسپیکینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3

 

جلسه 4 اسپیکینگ آیلتس (تصویری/جلسه پایانی)

جلسه 4 اسپیکینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4


لینک ویدیوهای لیسنینگ آیلتس (جلسات 1 تا 9 )

جلسه 1 لیسنینگ (تصویری و کاملا رایگان)

جلسه 2 لیسنینگ (تصویری)
جلسه 2 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 2

جلسه 3 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 3 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3

 

جلسه 4 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 4 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4

 

جلسه 5 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 5 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5

 

جلسه 6 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 6 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 6

 

جلسه 7 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 7 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 7

 

جلسه 8 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 8 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 8

 

جلسه 9 لیسنینگ آیلتس (تصویری/جلسه پایانی)

جلسه 9 لیسنینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 9

لینک ویدیوهای ریدینگ آیلتس (جلسات 1 تا 15)


جلسه اول ریدینگ آیلتس (تصویری/کاملا رایگان)


جلسه 2 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 2 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 2 ریدینگ

 

 

جلسه 3 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 3 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3 ریدینگ 

 

جلسه 4 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 4 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4 ریدینگ

جلسه 5 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 5 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5 ریدینگ

 

جلسه 6 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 6 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 6 ریدینگ

 

جلسه 7 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 7 ریدینگ ایلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 7 ریدینگ


جلسه 8 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 8 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 8 ریدینگ

جلسه 9 ریدینگ آیلتس (تصویری)
جلسه 9 ریدینگ ایلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 9 ریدینگ

جلسه 10 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 10 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 10 ریدینگ


جلسه 11 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 11 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 11 ریدینگ

 

جلسه 12 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 12 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 12 ریدینگ

 

جلسه 13 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 13 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 13 ریدینگ

 

جلسه 14 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 14 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 14 ریدینگ

 

جلسه 15 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 15 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 15 ریدینگ


لینک ویدیوهای رایتینگ آیلتس (جلسات 1 تا 14)

جلسه اول رایتینگ آیلتس (تصویری/کاملا رایگان)

جلسات 2 تا 14 (در حال ضبط و ادیت)
 

پکیج 3 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ و ریدینگ (تصویری) با تخفیف ویژه نوروزی

پکیج 3 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ و ریدینگ (صوتی)

آزاده مبشر
آزاده مبشر

نظرات کاربران

نظری بگذارید