پکیج 3 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ و ریدینگ آیلتس (صوتی)

پکیج 3 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ و ریدینگ آیلتس (صوتی)

125,000 تومان
93,750 تومان

مهارت رایتینگ به زودی اضافه خواهد شد

0 نظر
توضیحات نظرات (0)

اطلاعات محصول:
حجم, مدت زمان فایل ها و موضوع هر جلسه:

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 اسپیکینگ: 23.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 اسپیکینگ (صوتی): 45.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 اسپیکینگ (صوتی): 65.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 اسپیکینگ (صوتی): 83.4 مگابایت
حجم فایل ویدیوی اول اسپیکینگ واقعی آیلتس: 35.1 مگابایت

حجم فایل ویدیوی دوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 31.6 مگابایت

حجم فایل ویدیوی سوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 34.3 مگابایت

حجم فایل ویدیوی چهارم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 29.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 لیسنینگ: 27.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 لیسنینگ (صوتی): 67.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 لیسنینگ (صوتی): 44 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 لیسنینگ (صوتی): 36.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 لیسنینگ (صوتی): 52.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 لیسنینگ (صوتی): 58.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 لیسنینگ (صوتی): 59.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 لیسنینگ (صوتی): 64.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 لیسنینگ (صوتی): 65.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 ریدینگ: 23.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 ریدینگ (صوتی): 62.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 ریدینگ (صوتی): 32.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 ریدینگ (صوتی): 35.7 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 ریدینگ (صوتی): 25.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 ریدینگ (صوتی): 21.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 ریدینگ (صوتی): 71.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 ریدینگ (صوتی): 41.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 ریدینگ (صوتی): 23.7 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 10 ریدینگ (صوتی): 26.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 11 ریدینگ (صوتی): 34.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 12 ریدینگ (صوتی): 44.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 13 ریدینگ (صوتی): 19.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 14 ریدینگ (صوتی): 21.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 15 ریدینگ (صوتی): 24.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 رایتینگ: 30.5 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 رایتینگ (تصویری): 339 مگابایت

مدت زمان فایل جلسه 1 اسپیکینگ: 00:09:12

مدت زمان فایل جلسه 2 اسپیکینگ: 00:50:54

مدت زمان فایل جلسه 3 اسپیکینگ: 01:14:13

مدت زمان فایل جلسه 4 اسپیکینگ: 01:35:25

مدت زمان فایل ویدیوی اول اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:15

مدت زمان فایل ویدیوی دوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:12:42

مدت زمان فایل ویدیوی سوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:30

مدت زمان فایل ویدیوی چهارم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:07

مدت زمان فایل جلسه 1 لیسنینگ: 00:11:09
مدت زمان فایل جلسه 2 لیسنینگ: 00:45:51

مدت زمان فایل جلسه 3 لیسنینگ: 00:42:33

مدت زمان فایل جلسه 4 لیسنینگ: 00:33:32

مدت زمان فایل جلسه 5 لیسنینگ: 00:34:33

مدت زمان فایل جلسه 6 لیسنینگ: 00:39:27

مدت زمان فایل جلسه 7 لیسنینگ: 00:37:40 

مدت زمان فایل جلسه 8 لیسنینگ: 00:44:56 

مدت زمان فایل جلسه 9 لیسنینگ: 00:45:15

مدت زمان فایل جلسه 1 ریدینگ: 00:09:03
مدت زمان فایل جلسه 2 ریدینگ: 00:46:38

مدت زمان فایل جلسه 3 ریدینگ: 00:24:43 

مدت زمان فایل جلسه 4 ریدینگ: 00:27:12 

مدت زمان فایل جلسه 5 ریدینگ: 00:19:09 

مدت زمان فایل جلسه 6 ریدینگ: 00:16:28 

مدت زمان فایل جلسه 7 ریدینگ: 00:53:47 

مدت زمان فایل جلسه 8 ریدینگ: 00:31:10

مدت زمان فایل جلسه 9 ریدینگ: 00:18:27

مدت زمان فایل جلسه 10 ریدینگ: 00:20:19

مدت زمان فایل جلسه 11 ریدینگ: 00:27:35 

مدت زمان فایل جلسه 12 ریدینگ: 00:35:24

مدت زمان فایل جلسه 13 ریدینگ: 00:15:27 

مدت زمان فایل جلسه 14 ریدینگ: 00:17:09

مدت زمان فایل جلسه 15 ریدینگ: 00:20:00 

مدت زمان فایل جلسه 1 رایتینگ: 00:12:12

مدت زمان فایل جلسه 2 رایتینگ: 00:44:20

 

موضوع جلسه 1 اسپیکینگ آیلتس: نحوه برگزاری اسپیکینگ آزمون آیلتس و توضیحات کلی

موضوع جلسه 2 اسپیکینگ آیلتس: جزئیات بخش اول اسپیکینگ آیلتس و نکاتی که باید رعایت کنید

موضوع جلسه 3 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش اول اسپیکینگ+معرفی دو منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به معلم+ارائه یک نمونه تصحیح+اشاره به انواع مختلف سوالات بخش اول و نحوه پاسخگویی

موضوع جلسه 4 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش دوم و سوم اسپیکینگ+معرفی یک منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به مدرس+ارائه 4 ویدیوی واقعی اسپیکینگ آیلتس

موضوع جلسه 1 لیسنینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش لیسنینگ آزمون آیلتس و نکات کلی

موضوع جلسه 2 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Note Completion

موضوع جلسه 3 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Table, Multiple Choice, Map Labeling

موضوع جلسه 4 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Form Completion

موضوع جلسه 5 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Diagram Labeling & Matching

موضوع جلسه 6 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Sentence Completion و Question & Answer

موضوع جلسه 7 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Summary Completion

موضوع جلسه 8 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Flowchart Completion

موضوع جلسه 9 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Section 4

موضوع جلسه 1 ریدینگ آیلتس: نکات کلی درباره نحوه پاسخگویی به سوالات بخش ریدینگ آیلتس

موضوع جلسه 2 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات True, False, Not Given

موضوع جلسه 3 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Yes, No,, Not Given

موضوع جلسه 4 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Matching Paragraph Information

موضوع جلسه 5 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات List Selection

موضوع جلسه 6 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Diagram/Label the Diagram

موضوع جلسه 7 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete Sentence Endings

موضوع جلسه 8 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Table

موضوع جلسه 9 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Summary

موضوع جلسه 10 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Classification/Categorization

موضوع جلسه 11 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Heading Matching

موضوع جلسه 12 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Multiple Choice

موضوع جلسه 13 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Choose Five Letters

موضوع جلسه 14 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات FlowChart completion

موضوع جلسه 15 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Short Answer Questions

موضوع جلسه 1 رایتینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش رایتینگ آزمون آیلتس و نکات کلی
موضوع جلسه 2 رایتینگ آیلتس: بایدها و نبایدهای رایتینگ+از کجا باید شروع کرد

0 نظر

نظری بگذارید