پکیج 3 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ و ریدینگ (تصویری)

پکیج 3 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ و ریدینگ (تصویری)

247,500 تومان
185,600 تومان

مهارت رایتینگ به زودی اضافه خواهد شد

1 نظر
توضیحات نظرات (1)

اطلاعات محصول:
حجم, مدت زمان و موضوع هر جلسه:


حجم فایل زیپ شده جلسه 1 اسپیکینگ: 23.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 اسپیکینگ (تصویری): 213 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 اسپیکینگ (صوتی): 45.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 اسپیکینگ (تصویری): 231 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 اسپیکینگ (صوتی): 65.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 اسپیکینگ (تصویری): 168 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 اسپیکینگ (صوتی): 83.4 مگابایت
حجم فایل ویدیوی اول اسپیکینگ واقعی آیلتس: 35.1 مگابایت

حجم فایل ویدیوی دوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 31.6 مگابایت

حجم فایل ویدیوی سوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 34.3 مگابایت

حجم فایل ویدیوی چهارم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 29.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 لیسنینگ: 27.2 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 لیسنینگ (تصویری): 193 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 لیسنینگ (صوتی): 67.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 لیسنینگ (تصویری): 133 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 لیسنینگ (صوتی): 44 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 لیسنینگ (تصویری): 101 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 لیسنینگ (صوتی): 36.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 لیسنینگ (تصویری): 129 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 لیسنینگ (صوتی): 52.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 لیسنینگ (تصویری): 169 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 لیسنینگ (صوتی): 58.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 لیسنینگ (تصویری): 158 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 لیسنینگ (صوتی): 59.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 لیسنینگ (تصویری): 148 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 لیسنینگ (صوتی): 64.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 لیسنینگ (تصویری): 271 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 لیسنینگ (صوتی): 65.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 ریدینگ: 23.2 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 ریدینگ (تصویری): 189 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 ریدینگ (صوتی): 62.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 ریدینگ (تصویری): 110 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 ریدینگ (صوتی): 32.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 ریدینگ (تصویری): 117 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 ریدینگ (صوتی): 35.7 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 ریدینگ (تصویری): 43.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 ریدینگ (صوتی): 25.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 ریدینگ (تصویری): 43.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 ریدینگ (صوتی): 21.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 ریدینگ (تصویری): 117 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 ریدینگ (صوتی): 71.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 ریدینگ (تصویری): 81 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 ریدینگ (صوتی): 41.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 ریدینگ (تصویری): 49.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 ریدینگ (صوتی): 23.7 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 10 ریدینگ (تصویری): 76.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 10 ریدینگ (صوتی): 26.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 11 ریدینگ (تصویری): 77.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 11 ریدینگ (صوتی): 34.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 12 ریدینگ (تصویری): 84.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 12 ریدینگ (صوتی): 44.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 13 ریدینگ (تصویری): 32.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 13 ریدینگ (صوتی): 19.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 14 ریدینگ (تصویری): 58.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 14 ریدینگ (صوتی): 21.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 15 ریدینگ (تصویری): 70.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 15 ریدینگ (صوتی): 24.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 رایتینگ: 30.5 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 رایتینگ (تصویری): 339 مگابایت

 

مدت زمان فایل جلسه 1 اسپیکینگ: 00:09:12

مدت زمان فایل جلسه 2 اسپیکینگ: 00:50:54

مدت زمان فایل جلسه 3 اسپیکینگ: 01:14:13

مدت زمان فایل جلسه 4 اسپیکینگ: 01:35:25

مدت زمان فایل ویدیوی اول اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:15

مدت زمان فایل ویدیوی دوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:12:42

مدت زمان فایل ویدیوی سوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:30

مدت زمان فایل ویدیوی چهارم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:07

مدت زمان فایل جلسه 1 لیسنینگ: 00:11:09
مدت زمان فایل جلسه 2 لیسنینگ: 00:45:51

مدت زمان فایل جلسه 3 لیسنینگ: 00:42:33

مدت زمان فایل جلسه 4 لیسنینگ: 00:33:32

مدت زمان فایل جلسه 5 لیسنینگ: 00:34:33

مدت زمان فایل جلسه 6 لیسنینگ: 00:39:27

مدت زمان فایل جلسه 7 لیسنینگ: 00:37:40 

مدت زمان فایل جلسه 8 لیسنینگ: 00:44:56 

مدت زمان فایل جلسه 9 لیسنینگ: 00:45:15

مدت زمان فایل جلسه 1 ریدینگ: 00:09:03
مدت زمان فایل جلسه 2 ریدینگ: 00:46:38

مدت زمان فایل جلسه 3 ریدینگ: 00:24:43 

مدت زمان فایل جلسه 4 ریدینگ: 00:27:12 

مدت زمان فایل جلسه 5 ریدینگ: 00:19:09 

مدت زمان فایل جلسه 6 ریدینگ: 00:16:28 

مدت زمان فایل جلسه 7 ریدینگ: 00:53:47 

مدت زمان فایل جلسه 8 ریدینگ: 00:31:10

مدت زمان فایل جلسه 9 ریدینگ: 00:18:27

مدت زمان فایل جلسه 10 ریدینگ: 00:20:19

مدت زمان فایل جلسه 11 ریدینگ: 00:27:35 

مدت زمان فایل جلسه 12 ریدینگ: 00:35:24

مدت زمان فایل جلسه 13 ریدینگ: 00:15:27 

مدت زمان فایل جلسه 14 ریدینگ: 00:17:09

مدت زمان فایل جلسه 15 ریدینگ: 0020:00 

مدت زمان فایل جلسه 1 رایتینگ: 00:12:12
مدت زمان فایل جلسه 2 رایتینگ: 00:44:20

موضوع جلسه 1 اسپیکینگ آیلتس: نحوه برگزاری اسپیکینگ آزمون آیلتس و توضیحات کلی

موضوع جلسه 2 اسپیکینگ آیلتس: جزئیات بخش اول اسپیکینگ آیلتس و نکاتی که باید رعایت کنید

موضوع جلسه 3 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش اول اسپیکینگ+معرفی دو منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به معلم+ارائه یک نمونه تصحیح+اشاره به انواع مختلف سوالات بخش اول و نحوه پاسخگویی

موضوع جلسه 4 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش دوم و سوم اسپیکینگ+معرفی یک منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به مدرس+ارائه 4 ویدیوی واقعی اسپیکینگ آیلتس

موضوع جلسه 1 لیسنینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش لیسنینگ آزمون آیلتس و نکات کلی

موضوع جلسه 2 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Note Completion

موضوع جلسه 3 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Table, Multiple Choice, Map Labeling

موضوع جلسه 4 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Form Completion

موضوع جلسه 5 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Diagram Labeling & Matching

موضوع جلسه 6 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Sentence Completion و Question & Answer

موضوع جلسه 7 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Summary Completion

موضوع جلسه 8 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Flowchart Completion

موضوع جلسه 9 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Section 4

موضوع جلسه 1 ریدینگ آیلتس: نکات کلی درباره نحوه پاسخگویی به سوالات بخش ریدینگ آیلتس

موضوع جلسه 2 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات True, False, Not Given

موضوع جلسه 3 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Yes, No,, Not Given

موضوع جلسه 4 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Matching Paragraph Information

موضوع جلسه 5 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات List Selection

موضوع جلسه 6 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Diagram/Label the Diagram

موضوع جلسه 7 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete Sentence Endings

موضوع جلسه 8 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Table

موضوع جلسه 9 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Summary

موضوع جلسه 10 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Classification/Categorization

موضوع جلسه 11 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Heading Matching

موضوع جلسه 12 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Multiple Choice

موضوع جلسه 13 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Choose Five Letters

موضوع جلسه 14 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات FlowChart completion

موضوع جلسه 15 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Short Answer Questions

موضوع جلسه 1 رایتینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش رایتینگ آزمون آیلتس و نکات کلی
موضوع جلسه 2 رایتینگ آیلتس: بایدها و نبایدهای رایتینگ+از کجا باید شروع کرد

1 نظر

تصویر کاربر
مهديه

سلام خسته نباشيد. تو پكيج اي التس بخش رايتينگ رو زديد كه به زودي اضافه ميشه. اما جداگانه تو سايت موجوده. همين رايتينگهاي جدا كه در سايت هست قراره به پكيج اضافه شه يا خير؟ چون من قصد خريد دارم ميخوام بدونم بايد صبر كنم يا خير ممنونم.

تیم فنی پرفکت یور انگلیش

سلام عزیزم,

چون ضبط رایتینگ تموم نشده اما ضبط 3 مهارت دیگه تموم شده این طوری نوشتیم. رایتینگ در حال حاضر هفتم خرداد نود و هفت سه تا رو ضبط کردیم و آماده شده و بقیه هم خورد خورد ضبط میشن. هر وقت رایتینگ تکمیل بشه به پکیج اضافه اش میکنیم. الان شما میتونید پکیج 3 مهرات رو تهیه کنید و رایتینگ ها رو هم دونه دونه تهیه کنید.

نظری بگذارید