آموزش  انگلیسی از روی کتاب American English File

آموزش انگلیسی از روی کتاب American English File


جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

لینک جلسات کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل استارتر, ویراست دوم American ENglish File Starter, Second Edition:

پکیج ترم 1 تصویری (جلسات 1 تا 12) (درس های 1و 2و 3و 4) 

پکیج ترم 1 صوتی (جلسات 1 تا 12)

پکیج ترم 2 تصویری (جلسات 13 تا 24) (درس5و6و7و8) 
پکیج ترم 2 صوتی (جلسات 13 تا 24)

پکیج ترم 3 تصویری (جلسات 25 تا 36) درس هاس 9و10و11و12 
پکیج ترم 3 صوتی (جلسات 25 تا 36)

جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

جلسه 1 (کاملا رایگان) (درس 1A)

 

جلسه 2 تصویری (درس 1B)

جلسه 2 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 2   

 

جلسه 3 تصویری (Practical English)

جلسه 3 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3

 

جلسه 4 تصویری (درس 2A)

جلسه 4 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4

 

جلسه 5 تصویری (درس 2B)

جلسه 5 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5

 

جلسه 6 (کاملا رایگان) (دوره درس 1 & 2)

 

جلسه 7 تصویری (درس 3A)

جلسه 7 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 7

 

جلسه 8 تصویری (درس 3B)

جلسه 8 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 8

 

جلسه 9 تصویری (Practical English)

جلسه 9 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 9

 

جلسه 10 تصویری (درس 4A)

جلسه 10 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 10

 

جلسه 11 تصویری (درس 4B)

جلسه 11 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 11

 

جلسه 12 (کاملا رایگان) (دوره درس 3 & 4)

جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

پکیج ترم 1 تصویری (جلسات 1 تا 12) (درس های 1و 2و 3و 4) 

پکیج ترم 1 صوتی (جلسات 1 تا 12)

 

لینک جلسات ترم 2 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (American English File, Starter)

 

جلسه 13 (جلسه 1 ترم 2) کاملا رایگان (درس 5A)

 

جلسه 14 تصویری (جلسه 2 ترم 2) (درس 5B)

جلسه 14 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 14

 

جلسه 15 تصویری (جلسه 3 ترم 2) (Practical English)

جلسه 15 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 15

 

جلسه 16 تصویری (جلسه 4 ترم 2) (درس 6A)

جلسه 16 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 16

 

جلسه 17 تصویری (جلسه 5 ترم 2) (درس 6B)

جلسه 17 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 17

 

جلسه 18 (جلسه 6 ترم 2) کاملا رایگان (دوره درس 5 & 6)

 

جلسه 19 تصویری (جلسه 7 ترم 2) (درس 7A)

جلسه 19 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 19

 

جلسه 20 تصویری (جلسه 8 ترم 2) (درس 7B)

جلسه 20 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 20


جلسه 21 تصویری (جلسه 9 ترم 2) (Practical English)
جلسه 21 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 21

 

جلسه 22 تصویری (جلسه 10 ترم 2) (درس 8A)
جلسه 22 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 22جلسه 23 تصویری (جلسه 11 ترم 2) (درس 8B)

جلسه 23 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 23

 

جلسه 24 (جلسه 12 ترم 2/جلسه پایانی ترم 2) (کاملا رایگان) (دوره درس 7 & 8)

جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

پکیج ترم 2 تصویری (جلسات 13 تا 24) (درس5و6و7و8)
پکیج ترم 2 صوتی (جلسات 13 تا 24)

جلسه 25 (جلسه 1 ترم 3) کاملا رایگان (درس 9A)

 

جلسه 26 تصویری (جلسه 2 ترم 3) (درس 9B)

جلسه 26 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 26


جلسه 27 تصویری (جلسه 3 ترم 3) (Practical English)
جلسه 27 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 27

جلسه 28 تصویری (جلسه 4 ترم 3) (درس 10A)
جلسه 28 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 28


جلسه 29 تصویری (جلسه 5 ترم 3) (درس 10B)
جلسه 29 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 29


جلسه 30 (جلسه 6 ترم 3) کاملا رایگان (دوره درس 9 & 10)

جلسه 31 تصویری (جلسه 7 ترم 3) درس 11A

جلسه 31 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 31


جلسه 32 تصویری (جلسه 8 ترم 3) درس 11B
جلسه 32 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 32


جلسه 33 تصویری (جلسه 9 ترم 3) Practical English
جلسه 33 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 33

 

جلسه 34 تصویری (جلسه 10 ترم 3) درس 12A
جلسه 34 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 34

جلسه 35 تصویری (جلسه 11 ترم 3) درس 12B
جلسه 35 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 35جلسه 36 (جلسه 12 ترم 3) دوره درس 11 و 12 (کاملا رایگان) (جلسه پایانی کتاب استارتر)
جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

پکیج ترم 3 تصویری (جلسات 25 تا 36) درس هاس 9و10و11و12
پکیج ترم 3 صوتی (جلسات 25 تا 36)

پکیج گرامر استارتر (این پکیج جداشده از ویدیوهای استارتر است و در خود ویدیوهای استارتر موجود می باشد. صرفا برای دوره کردن بخش گرامر راحت تر می توان از این پکیج استفاده کرد که برای کسانی که 3 ترم استارتر را خریده باشند رایگان است)

 

لینک جلسات کتاب یک امریکن اینگلیش فایل ویراست دوم American ENglish File 1, Second Edition:

 

جلسه 1 (جلسه 1 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (کاملا رایگان) (درس 1A)

جلسه 2 تصویری (جلسه 2 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 1B)
جلسه 2 صوتی (جلسه 2 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)
دانلود رایگان بخشی از جلسه 2 

جلسه 3 تصویری (جلسه 3 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 1C)
جلسه 3 صوتی (جلسه 3 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)
دانلود رایگان بخشی از جلسه 3

جلسه 4 تصویری (جلسه 4 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (Practical English)
جلسه 4 صوتی (جلسه 4 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4

 

جلسه 5 تصویری (جلسه 5 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 2A)
جلسه 5 صوتی (جلسه 5 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5

 

جلسه 6 تصویری (جلسه 6 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 2B)
جلسه 6 صوتی (جلسه 6 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 6

 

جلسه 7 تصویری (جلسه 7 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 2C)
جلسه 7 صوتی (جلسه 7 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 7
 

جلسه 8 (جلسه 8 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (کاملا رایگان) (دوره درس 1 و 2)
 

جلسه 9 تصویری (جلسه 9 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 3A)
جلسه 9 صوتی (جلسه 9 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 9
 

 

جلسه 10 در حال ضبط و ادیت

جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

آزاده مبشر
آزاده مبشر

نظرات کاربران

تصویر کاربر
رضا حضرتی

سلام و عرض ادب خدمت استاد مبشر استاد جان انشاله کل کتاب شماره یک امریکان انگلیش فایل را تا کی تمام میکیند چون دارم برنامه ریزی میکنم؟ ممنون بابت انرژی که می گذارید

پاسخ آزاده مبشر

سلام عزیزم,

میتونید وارد این لینک بشید هر جلسه جدیدی که آپلود بشه اینجا قرار میدیم. الان در حال ضبط ویدیوهای رایتینگ آیلتس هستم. برای همین مجبورم وقت رو تقسیم کنم طول میکشه

نظری بگذارید