لینک ویدیوهای مربوط به 4 مهارت آیلتس

لینک ویدیوهای مربوط به 4 مهارت آیلتس

جهت کسب اطلاعات درباره ویدیوهای آموزش آیلتس اینجا کلیک کنید.

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (تصویری)

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (صوتی)

پکیج کامل ایلتس آکادمیک (شامل 16 جلسه آموزش کاربردی گرامر ویژه آیلتس+16 جلسه آموزش مجله خوانی انگلیسی+4 جلسه آموزش اسپیکینگ آیلتس+9 جلسه آموزش لیسنینگ آیلتس+15 جلسه آموزش ریدینگ آیلتس+6 جلسه آموزش رایتینگ تسک یک آیلتس) (تصویری)
اگر در اتصال به بانک مشکل دارید میتوانید مبلغ مربوطه را به شماره کارت 6104.3376.5699.2896 بانک ملت به نام آزاده مبشر واریز کرده و سپس با شماره 09109894435 و اطلاع دهید تا محصولات خریداری شده به صورت دستی به حساب کاربری تان اضافه شوند.


لینک ویدیوهای اسپیکینگ آیلتس (جلسات 1 تا 4)

جلسه 1 تصویری (کاملا رایگان)


جلسه 2 اسپیکینگ (تصویری)

جلسه 2 اسپیکینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 2


جلسه 3 اسپیکینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 3 اسپیکینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3

 

جلسه 4 اسپیکینگ آیلتس (تصویری/جلسه پایانی)

جلسه 4 اسپیکینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4


تصحیح اسپیکینگ آیلتس

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (تصویری)

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (صوتی)

پکیج کامل ایلتس آکادمیک (شامل 16 جلسه آموزش کاربردی گرامر ویژه آیلتس+16 جلسه آموزش مجله خوانی انگلیسی+4 جلسه آموزش اسپیکینگ آیلتس+9 جلسه آموزش لیسنینگ آیلتس+15 جلسه آموزش ریدینگ آیلتس+6 جلسه آموزش رایتینگ تسک یک آیلتس) (تصویری)

لینک ویدیوهای لیسنینگ آیلتس (جلسات 1 تا 9 )

جلسه 1 لیسنینگ (تصویری و کاملا رایگان)

جلسه 2 لیسنینگ (تصویری)
جلسه 2 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 2

جلسه 3 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 3 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3

 

جلسه 4 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 4 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4

 

جلسه 5 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 5 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5

 

جلسه 6 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 6 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 6

 

جلسه 7 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 7 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 7

 

جلسه 8 لیسنینگ (تصویری)

جلسه 8 لیسنینگ (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 8

 

جلسه 9 لیسنینگ آیلتس (تصویری/جلسه پایانی)

جلسه 9 لیسنینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 9
 

 

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (تصویری)

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (صوتی)

پکیج کامل ایلتس آکادمیک (شامل 16 جلسه آموزش کاربردی گرامر ویژه آیلتس+16 جلسه آموزش مجله خوانی انگلیسی+4 جلسه آموزش اسپیکینگ آیلتس+9 جلسه آموزش لیسنینگ آیلتس+15 جلسه آموزش ریدینگ آیلتس+6 جلسه آموزش رایتینگ تسک یک آیلتس) (تصویری)


لینک ویدیوهای ریدینگ آیلتس (جلسات 1 تا 15)


جلسه اول ریدینگ آیلتس (تصویری/کاملا رایگان)


جلسه 2 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 2 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 2 ریدینگ

 

 

جلسه 3 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 3 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3 ریدینگ 

 

جلسه 4 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 4 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4 ریدینگ

جلسه 5 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 5 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5 ریدینگ

 

جلسه 6 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 6 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 6 ریدینگ

 

جلسه 7 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 7 ریدینگ ایلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 7 ریدینگ


جلسه 8 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 8 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 8 ریدینگ

جلسه 9 ریدینگ آیلتس (تصویری)
جلسه 9 ریدینگ ایلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 9 ریدینگ

جلسه 10 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 10 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 10 ریدینگ


جلسه 11 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 11 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 11 ریدینگ

 

جلسه 12 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 12 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 12 ریدینگ

 

جلسه 13 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 13 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 13 ریدینگ

 

جلسه 14 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 14 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 14 ریدینگ

 

جلسه 15 ریدینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 15 ریدینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 15 ریدینگ

 

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (تصویری)

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (صوتی)

پکیج کامل ایلتس آکادمیک (شامل 16 جلسه آموزش کاربردی گرامر ویژه آیلتس+16 جلسه آموزش مجله خوانی انگلیسی+4 جلسه آموزش اسپیکینگ آیلتس+9 جلسه آموزش لیسنینگ آیلتس+15 جلسه آموزش ریدینگ آیلتس+6 جلسه آموزش رایتینگ تسک یک آیلتس) (تصویری)
لینک ویدیوهای رایتینگ آیلتس (جلسات 1 تا 14)

جلسه اول رایتینگ آیلتس (تصویری/کاملا رایگان)

جلسه دوم رایتینگ آیلتس (تصویری/کاملا رایگان)

 

جلسه 3 رایتینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 3 رایتینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3 رایتینگ

 

جلسه 4 رایتینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 4 رایتینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4 رایتینگ
 

 

جلسه 5 رایتینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 5 رایتینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5 رایتینگ

 

جلسه 6 رایتینگ آیلتس (تصویری) (جلسه پایانی آموزش تسک 1 آکادمیک)

جلسه 6 رایتینگ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 6 رایتینگ

 

اگر در اتصال به بانک مشکل دارید میتوانید مبلغ مربوطه را به شماره کارت 6104.3376.5699.2896 بانک ملت به نام آزاده مبشر واریز کرده و سپس با شماره 09109894435 و اطلاع دهید تا محصولات خریداری شده به صورت دستی به حساب کاربری تان اضافه شوند.

جلسات 7 تا 10 (مربوط به تسک 2) (در حال ضبط و ادیت)
جهت کسب اطلاعات درباره ویدیوهای آموزش آیلتس اینجا کلیک کنید.

 

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (تصویری)

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ (صوتی)

پکیج کامل ایلتس آکادمیک (شامل 16 جلسه آموزش کاربردی گرامر ویژه آیلتس+16 جلسه آموزش مجله خوانی انگلیسی+4 جلسه آموزش اسپیکینگ آیلتس+9 جلسه آموزش لیسنینگ آیلتس+15 جلسه آموزش ریدینگ آیلتس+6 جلسه آموزش رایتینگ تسک یک آیلتس) (تصویری)

آزاده مبشر
آزاده مبشر

نظرات کاربران

نظری بگذارید