بخشی از جلسه 17 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 5 ترم 2)
ویدیوی کامل جلسه 18کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 6 ترم 2 )(تصویری)(دوره درس 5 & 6)
بخشی از جلسه 19 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 7 ترم 2)
بخشی از جلسه 20 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 8 ترم 2)
بخشی از جلسه 21 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 9 ترم 2)
بخشی از جلسه 22 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 10 ترم 2)
بخشی از جلسه 23 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 11 ترم 2)
ویدیوی کامل جلسه 24 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل(جلسه 12 ترم 2 )(تصویری)(دوره درس 7 & 8)
ویدیوی کامل جلسه 25 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 1 ترم 3)(تصویری)(درس 9A)
نمایش صفحه 3 از 17 - از مجموع 153 نتیجه