بخشی از جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 2 کتاب استارتر)
مجله خوانی 11 (صوتی)
بخشی از جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 7 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 3A)
بخشی از جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 6A)
جلسه 10 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
نمایش صفحه 21 از 48 - از مجموع 427 نتیجه