بخشی از جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 3 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 28 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه 30 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 6 ترم 3 کتاب استارتر) (تصویری)
American English File Starter (Work Book) PDF
جلسه35 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه11ترم3کتاب استارتر)(تصویری)(درس 12B)
نرم افزار آزمون های کتاب یک امریکن اینگلیش فایل
بخشی از جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه 27 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
پکیج ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(ویژه کسانی که استارتر را نخریدند)
نمایش صفحه 10 از 24 - از مجموع 212 نتیجه