جلسه27 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 3 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
ترم 1 استارتر تصویری اکونومیک
بخشی از جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه 27 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه2 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 2 ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 1B)
جلسه33 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 9ترم3کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
بخشی از جلسه 33 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 3 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 32 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه32 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه8 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 11B)
نمایش صفحه 11 از 29 - از مجموع 257 نتیجه