جلسه 28 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
بخشی از جلسه 34 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه33 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 9ترم3کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
جلسه29 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه5 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 10B)
جلسه34 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه10ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 12A)
جلسه32 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه8 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 11B)
جلسه28 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه4ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 10A)
جلسه 29 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
نمایش صفحه 12 از 24 - از مجموع 212 نتیجه