بخشی از جلسه 21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 9 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(Practical English)
بخشی از جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه 4 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
بخشی از جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 2 کتاب استارتر)
نمایش صفحه 6 از 24 - از مجموع 212 نتیجه