جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
بخشی از جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 4 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه 7 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 3A)
جلسه 19 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 7ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 7A)
بخشی از جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 2 کتاب استارتر)
نمایش صفحه 7 از 29 - از مجموع 257 نتیجه