جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 6A)
جلسه 9 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه 19 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 7ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 7A)
جلسه 8 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه 17 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه8 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 7B)
جلسه 21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
نمایش صفحه 8 از 24 - از مجموع 212 نتیجه