جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه8 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 7B)
جلسه 10 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه11ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 8B)
جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 9B)
جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 10ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 8A)
جلسه 7 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه 9 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
نمایش صفحه 8 از 29 - از مجموع 257 نتیجه