جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه11ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 8B)
جلسه 19 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 9B)
جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 10ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 8A)
بخشی از جلسه 2 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 2 ترم 1 کتاب 1)
جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
بخشی از جلسه 27 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 3 کتاب استارتر)
نمایش صفحه 9 از 24 - از مجموع 212 نتیجه