جلسه15 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه15 ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 4C)
جلسه12 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه12ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(Practical English)
بخشی از جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 11 ترم 1 کتاب 1)
بخشی از جلسه15 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 15 ترم 1 کتاب 1)
جلسه 6 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 1 کتاب 1) (صوتی)
جلسه پنجم آموزش رایتینگ آیلتس (صوتی)
جلسه 7 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 1 کتاب 1) (صوتی)
جلسه21 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه5 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 6A)
بخشی از جلسه 21 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 5 ترم 2 کتاب 1)
نمایش صفحه 39 از 51 - از مجموع 458 نتیجه