جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 14 ترم 1 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 18 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 2 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 10 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 10 ترم 1 کتاب 1) (صوتی)
بخشی از جلسه 18 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 2 ترم 2 کتاب 1)
جلسه25 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 9 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 7A)
جلسه23 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه7 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 6C)
جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 11 ترم 1 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 13 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 13 ترم 1 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 10 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 7B)
نمایش صفحه 41 از 51 - از مجموع 458 نتیجه