جلسه 21 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 5 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 32 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 16 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(دوره درس 7 و 8)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 4 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
بخشی از جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 2 کتاب 1)
جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 27 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه11 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 7C)
بخشی از جلسه 25 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 9 ترم 2 کتاب 1)
جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 30 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 14 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 8B)
نمایش صفحه 43 از 51 - از مجموع 458 نتیجه