جلسه 28 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 12 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(Practical English)
جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 15 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 8C)
جلسه 29 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 13ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 8A)
بخشی از جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 10 ترم 2 کتاب 1)
جلسه 25 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 9 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 10 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
پکیج ترم 3 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(ویژه کسانی که استارتر را با پشتیبانی خریدند)
بخشی از جلسه 34 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 2 ترم 3 کتاب 1)
بخشی از جلسه 27 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 11 ترم 2 کتاب 1)
نمایش صفحه 44 از 51 - از مجموع 458 نتیجه