بخشی از جلسه 6 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 1 کتاب 1)
جلسه 27 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 11 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
بخشی از جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 15 ترم 2 کتاب 1)
جلسه 32 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 16 ترم 2 کتاب 1)(صوتی)(دوره درس 7 و 8)
بخشی از جلسه 29 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 13 ترم 2 کتاب 1)
بخشی از جلسه 36 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 4 ترم 3 کتاب 1)
بخشی از جلسه 30 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 14 ترم 2 کتاب 1)
جلسه 30 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 14 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 29 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 13 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
نمایش صفحه 46 از 51 - از مجموع 458 نتیجه