جلسه 36 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 4 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(Practical English)
پکیج ترم 3 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (صوتی)
جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 15 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
مجموعه گرامر کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان (صوتی)
جلسه 45 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 13 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 12A)
بخشی از جلسه 37 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 5 ترم 3 کتاب 1)
جلسه 36 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 4 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(Practical English)
جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 3 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 9C)
بخشی از جلسه 38 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 3 کتاب 1)
نمایش صفحه 47 از 51 - از مجموع 458 نتیجه