جلسه 37 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 5 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 10A)
بخشی از جلسه 39 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 3 کتاب 1)
جلسه 45 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 13 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 12A)
جلسه 39 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 10C)
جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 3 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 9C)
جلسه 38 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 10B)
جلسه 37 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 5 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 10A)
جلسه 38 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 10B)
جلسه 39 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 10C)
نمایش صفحه 48 از 51 - از مجموع 458 نتیجه