جلسه 43 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 11 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 11C)
جلسه 43 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 11 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 11C)
جلسه 44 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 12 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(Practical English)
جلسه 41 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 9 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 11A)
جلسه 44 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 12 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(Practical English)
بخشی از جلسه 46 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 14 ترم 3 کتاب 1)
بخشی از جلسه 45 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 13 ترم 3 کتاب 1)
جلسه 48 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 16 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(دوره 11&12)
جلسه 46 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 14 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 12B)
نمایش صفحه 50 از 51 - از مجموع 458 نتیجه