جلسه 39 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 10C)
جلسه 38 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 10B)
جلسه 37 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 5 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 10A)
جلسه 36 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 4 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(Practical English)
جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 3 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 9C)
جلسه 34 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 2 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 9B)
جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 15 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 8C)
جلسه 30 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 14 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 8B)
جلسه 29 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 13ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 8A)
نمایش صفحه 1 از 7 - از مجموع 59 نتیجه