بخشی از جلسه 17 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 13 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)(درس 5A)
جلسه 13 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 5A)
جلسه 12 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی ها (ترم 1)(دوره درس 3 & 4)
بخشی از جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
بخشی از جلسه 10  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
نمایش صفحه 7 از 9 - از مجموع 73 نتیجه