بخشی از جلسه 33 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 3 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 32 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 3 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه 30 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 6 ترم 3 کتاب استارتر) (تصویری)
بخشی از جلسه 29 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 3 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 28 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 3 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 27 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 3 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه 25 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 9A)
نمایش صفحه 7 از 10 - از مجموع 89 نتیجه