بخشی از جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 13 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)(درس 5A)
جلسه 13 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 5A)
جلسه 12 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی ها (ترم 1)(دوره درس 3 & 4)
بخشی از جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
بخشی از جلسه 10  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
بخشی از جلسه 9  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
بخشی از جلسه 8 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
نمایش صفحه 9 از 10 - از مجموع 89 نتیجه