قیمت ها و تخفیف ها

قیمت ها و تخفیف ها

 

قبل از اقدام به خرید لطفا اطلاعات موجود در این لینک را مطالعه کنید. اگر می خواهید تخفیفی بیشتر از موارد زیر دریافت کنید, می توانید در ازای همکاری با ما تخفیف دریافت کنید. لطفا اینجا کلیک کنید.

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d74c01ea8.png

قیمت 1 ترم استارتر تصویری: 179,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 1 کتاب استارتر تصویری
2 ترم استارتر تصویری پس از کسر تخفیف: 299,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 2 کتاب استارتر تصویری
3 ترم استارتر تصویری پس از کسر تخفیف: 420,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 3 کتاب استارتر تصویری

یک ترم کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل تصویری (ترم 1, 2 یا 3) خرید آنلاین

دو ترم استارتر امریکن اینگلیش فایل تصویری (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاین

سه ترم استارتر امریکن اینگلیش فایل تصویری. خرید آنلاین


قیمت 1 ترم استارتر صوتی: 99,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 1 کتاب استارتر صوتی
2 ترم استارتر صوتی پس از کسر تخفیف: 176,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 2 کتاب استارتر صوتی
3 ترم استارتر صوتی پس از کسر تخفیف: 253,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 3 کتاب استارتر صوتی

 

یک ترم کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل صوتی )ترم 1, 2 یا 3( خرید آنلاین


دو ترم استارتر امریکن اینگلیش فایل صوتی (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاین


سه ترم استارتر امریکن اینگلیش فایل صوتی. خرید آنلاین

 

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d8162a0eb.png

قیمت 1 ترم کتاب 1 تصویری: 204,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 1 کتاب 1 تصویری
2 ترم کتاب 1 تصویری پس از کسر تخفیف: 324,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 2 کتاب 1 تصویری
3 ترم کتاب 1 تصویری پس از کسر تخفیف: 443,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 3 کتاب 1 تصویری

 

یک ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل تصویری )ترم 1, 2 یا 3( خرید آنلاین

دو ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل تصویری (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاین

سه ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل تصویری. خرید آنلاین

 قیمت 1 ترم کتاب 1 صوتی:124,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 1 کتاب 1 صوتی
2 ترم کتاب 1 صوتی پس از کسر تخفیف:216,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 2 کتاب 1 صوتی
3 ترم کتاب 1 صوتی پس از کسر تخفیف: 308,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 3 کتاب 1 صوتی

 

یک ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل صوتی )ترم 1, 2 یا 3( خرید آنلاین


دو ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل صوتی (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاین


سه ترم کتاب یک امریکن اینگلیش فایل صوتی. خرید آنلاین

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d90400fba.png


قیمت 1 ترم کتاب 2 تصویری: 204,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 1 کتاب 2 تصویری
2 ترم کتاب 2 تصویری پس از کسر تخفیف: 324,000 تومان.+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 2 کتاب 2 تصویری
3 ترم کتاب 2 تصویری پس از کسر تخفیف: 443,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 3 کتاب 2 تصویری

یک ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل تصویری )ترم 1, 2 یا 3( خرید آنلاین


دو ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل تصویری (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاین


سه ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل تصویری خرید آنلاین

 


قیمت 1 ترم کتاب 2 صوتی:124,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 1 کتاب 2 صوتی
2 ترم کتاب 2 صوتی مبلغ پس از کسر تخفیف:216,500 تومان.+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 2 کتاب 2 صوتی
3 ترم کتاب 2 صوتی پس از کسر تخفیف: 308,500 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 3 کتاب 2 صوتی

 

یک ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل صوتی (ترم 1, 2 یا 3) خرید آنلاین


دو ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل صوتی (ترم 1 و 2 یا 2 و 3) خرید آنلاین


سه ترم کتاب دو امریکن اینگلیش فایل صوتی خرید آنلاین
 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/60139b1b4ec5b.jpg

قیمت 1 ترم کتاب 3 تصویری: 145,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 1 کتاب 3 تصویری. خرید آنلاین (این پکیج هنوز تکمیل نشده است. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

 قیمت 1 ترم کتاب 3 صوتی: 78,000 تومان+دانلود رایگان پکیج گرامر ترم 1 کتاب 3 صوتی. خرید آنلاین (این پکیج هنوز تکمیل نشده است. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d74c01ea8.pnghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d8162a0eb.png

قیمت 6 ترم کتاب استارتر و کتاب یک (تصویری) با هم با کسر تخفیف: 797,500 تومان

6 ترم کتاب استارتر و کتاب 1 تصویری. خرید آنلاین

 


قیمت 6 ترم کتاب استارتر و کتاب یک (صوتی) با هم با کسر تخفیف: 519,000 تومان
6 ترم کتاب استارتر و کتاب 1 صوتی
.
خرید آنلاین

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d8162a0eb.pnghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d90400fba.png

قیمت 6 ترم کتاب کتاب یک و کتاب دو (تصویری) با هم با کسر تخفیف: 819,000 تومان

6 ترم کتاب کتاب 1 و کتاب 2 تصویری. خرید آنلاین

 

قیمت 6 ترم کتاب کتاب یک و کتاب دو (صوتی) با هم با کسر تخفیف: 570,000تومان

6 ترم کتاب کتاب 1 و کتاب 2 صوتی. خرید آنلاین

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d74c01ea8.png https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d8162a0eb.pnghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4d90400fba.png


قیمت 9 ترم شامل کتاب استارتر, کتاب یک و کتاب 2 (تصویری) با هم با کسر تخفیف: 1,208,000 تومان 
9 ترم کتاب استارتر و کتاب 1 و کتاب 2 تصویری.
خرید آنلاین 

قیمت 9 ترم کتاب استارتر, کتاب یک و کتاب 2 (صوتی) با هم با کسر تخفیف: 769,500 تومان
9 ترم کتاب استارتر, کتاب 1 و کتاب 2 صوتی.
خرید آنلاین

 

امکان خرید پشتیبانی برای هر یک از پکیج ها و ارتباط مستقیم با مدرس نیز برای شما وجود دارد. برای اطلاع از پشتیبانی های آموزشی و ارتباط مستقیم با مدرس وارد این لینک شوید. پشتیبانی شامل این موارد میشو :دشرکت در جلسات آنلاین تمرین مکالمه انگلیسی با حضور مدرس و تصحیح جملات توسط ایشان+عضویت در کلاس آنلاین جمله سازی+عضویت در کلاس آنلاین دوره کردن هر یک از کتاب های امریکن فایل+عضویت در گروه رفع اشکال و پرسیدن سوالاتی که از کتاب و ویدیوهای آموزشی دارید+عضویت در گروه تصحیح تکالیف رایتینگ و اسپیکینگ+عضویت در گروه گزارش دهی و ارتباط مستمر و هر روزه با مدرس و گرفتن مشاوره

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4df40cae05.jpg

پکیج تصویری گرامر ویژه آیلتس 388,000 تومان. خرید آنلاین
https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e00b59f19.jpg

کتاب چاپی "همه چیز درباره گرامر ویژه آیلتس" 342,000 تومان. خرید آنلاین.

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4df40cae05.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e00b59f19.jpg


پکیج تصویری گرامر ویژه آیلتس+کتاب چاپی "همه چیز درباره گرامر ویژه آیلتس" با ارسال رایگان پست یا پیک پس از کسر تخفیف: 625,000 تومان. خرید آنلاین.

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e2b3aacd1.JPG

پکیج مجله خوانی انگلیسی تصویری: 144,500 تومان. خرید آنلاین.

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fd06cccb67ee.jpg

کتاب چاپی "همه چیز درباره تقویت زبان از طریق مطالعه روزنامه و مجلات انگلیسی" 148,000 تومان. خرید آنلاین.

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e2b3aacd1.JPGhttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fd06cccb67ee.jpg

پکیج تصویری مجله خوانی انگلیسی+کتاب چاپی "همه چیز درباره تقویت زبان از طریق مطالعه روزنامه و مجلات انگلیسی" با ارسال رایگان پست یا پیک پس از کسر تخفیف: 255,500 تومان. خرید آنلاین.

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e398933cd.jpg

پکیج 4 مهارت آیلتس (تصویری) مبلغ 279,500 تومان. خرید آنلاین.

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4df40cae05.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e2b3aacd1.JPGhttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e398933cd.jpg


پکیج آیلتس تصویری شامل پکیج تصویری گرامر ویژه آیلتس+پکیج تصویری مجله خوانی انگلیسی+پکیج تصویری 4 مهارت آیلتس. مبلغ پس از کسر تخفیف: 742,000 تومان. خرید آنلاین

 

 

https://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e00b59f19.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fd06cccb67ee.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4df40cae05.jpghttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e2b3aacd1.JPGhttps://perfectyourenglish.net/upload/slide/5fb4e398933cd.jpg 

پکیج آیلتس تصویری شامل پکیج 4 مهارت تصویری+پکیج گرامر ویژه آیلتس تصویری+پکیج مجله خوانی انگلیسی تصویری+کتاب چاپی "همه چیز درباره گرامر ویژه آیلتس"+دریافت رایگان کتاب چاپی "همه چیز درباره تقویت زبان از طریق مطالعه روزنامه ها و مجلات انگلیسی"+ارسال کتاب ها با پست رایگان و پیک رایگان در تهران. مبلغ پس از کسر تخفیف: 1,182,000 تومان. - خرید آنلاین

 

نظرات کاربران

تصویر کاربر
غلام عاشوری

با مطالعه اولیه و تدریس سرکار مبشر انگیزش ایجاد کرده ضمن اینکه ایشان بخشی از کار را مجانا در اختیار زبان آموزان قرار داده اند فکر کنم ایده آل باشه سالم بمانید

تصویر کاربر
Jamal

کارتون عالیه و بی نقصه، خانم مبشر.

تصویر کاربر
محمد نسیم

سلام من از افغانستان هستم چگونه می توانم این مجموعه را خرید کنم

تصویر کاربر
محمد

با سلام. جا داره که از استاد عزیز بسیار تشکر کنم که نه تنها در تدریس بی نقص زبان بلکه در ایجاد انگیزه و روش مطالعه هم نکاتی بسیار آموزنده ارایه میدهند . من سالها دنبال یادگیری زبان بودم از کلاس زبان گرفته تا... . اما حقیقتا چیز خواصی عایدم نشد تا اینکه با این سایت و تدریس عالی استاد اشنا شدم. هر چند یک مدتی شده بعلت اتفاقات ناگوار دیگه نتونستم زبان بخونم اما انشاالله دوباره شروع کردم و امیدوارم این ایجاد انگیزه و نصایح و تدرس بی نقص استاد کماکان ادامه داشته باشه من با توجه به کارم زبان بسیار برام کاربردیه . و به همه کسایی که واقعا در صدد یادگیری زبان هستند پرفکت یور اینگلش رو توصیه میکنم واقعا بی نقصه. ممنونم

نظری بگذارید