جستجوی برچسب :

کتاب 1, ص 105 و 110, تمرین 10B

avatar
آزاده مبشر
نقل قول شده از: محسن زیارتی

سلام آزاده جان

تمرین صفحه و۱۰۵ و۱۱۰ کتاب۱ قسمت 10B

Student A

1-What are you going to do tonight?

I'm going to go to the movie tonight.

2- Are you going to study English tonight?

No, I'm not going to study English because I'm going to study mathematical tonight.

3-What time are you going to get up tomorrow?

I'm going to get up at 7:30 a.m tomorrow.

4- Where are you going to have lunch tomorrow?

I'm going to have lunch at a restaurant tomorrow.

5- Where are you going to go away next weekend?

I'm going to take a trip next weekend.

6- What are you going to do on Saturday night?

I'm going to go to a theatre on Saturday night.

Student B

1- What are you going to have for dinner tonight?

I'm going to have pizza for dinner tonight.

2- What are you going to do after dinner tonight?

I'm going to go home after dinner tonight.

3- Are you going to work tomorrow?

No, I'm not going to work tomorrow because I'm going to go to school tomorrow.

4- What are you going to do in the evening?

I'm going to go shopping in the evening.

5- Are you going to go out on Friday night?

No, I'm not. I'm going to do my homework on Friday night.

6- What are you going to do on Sunday?

I'm going to go to the park with my friends on Sunday.


محسن جان, وقتی میخواید بگید میرم به سینما باید بگید the movies و با s جمع به کار ببرید اما اگه the movie به تنهایی به کار بره یعنی یه فیلم سینمایی که طرف مقابل هم در جریانه و میدونه. کلمه mathematical یعنی "مربوط به ریاضیات" یه صفته اما وقتی میخواید بگید ریاضیات و اسمش رو به کار ببرید باید بگید mathematics. این سوالی که نوشتید: Where are you going to go away next weekend اشتباهه. سوال این بوده که از طرف مقابل بپرسید آیا آخر هفته دیگه قصد داره سفر بره یا نه و شما باید مینوشتید: are you going to go away next weekend؟ بقیه مواردی که نوشتید کاملا صحیح و بی غلط هستنsmileyyes


avatar
محسن زیارتی

سلام آزاده جان

تمرین صفحه و۱۰۵ و۱۱۰ کتاب۱ قسمت 10B

Student A

1-What are you going to do tonight?

I'm going to go to the movie tonight.

2- Are you going to study English tonight?

No, I'm not going to study English because I'm going to study mathematical tonight.

3-What time are you going to get up tomorrow?

I'm going to get up at 7:30 a.m tomorrow.

4- Where are you going to have lunch tomorrow?

I'm going to have lunch at a restaurant tomorrow.

5- Where are you going to go away next weekend?

I'm going to take a trip next weekend.

6- What are you going to do on Saturday night?

I'm going to go to a theatre on Saturday night.

Student B

1- What are you going to have for dinner tonight?

I'm going to have pizza for dinner tonight.

2- What are you going to do after dinner tonight?

I'm going to go home after dinner tonight.

3- Are you going to work tomorrow?

No, I'm not going to work tomorrow because I'm going to go to school tomorrow.

4- What are you going to do in the evening?

I'm going to go shopping in the evening.

5- Are you going to go out on Friday night?

No, I'm not. I'm going to do my homework on Friday night.

6- What are you going to do on Sunday?

I'm going to go to the park with my friends on Sunday.