جلسه سوم آموزش رایتینگ آیلتس (صوتی)
جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه6 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 6B)
جلسه چهارم آموزش رایتینگ آیلتس (صوتی)
جلسه21 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه5 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 6A)
جلسه19 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه3ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 5C)
جلسه25 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 9 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 7A)
جلسه 7 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 1 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 9 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 9 ترم 1 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 10 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 7B)
نمایش صفحه 26 از 34 - از مجموع 304 نتیجه