جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 30 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 14 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 8B)
جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 15 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(درس 8C)
جلسه 28 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 12 ترم 2 کتاب 1)(تصویری)(Practical English)
جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
پکیج ترم 3 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(ویژه کسانی که استارتر را با پشتیبانی خریدند)
جلسه 25 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 9 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 10 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
پکیج ترم 3 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (صوتی)(جلسات 33 تا 48)
نمایش صفحه 29 از 34 - از مجموع 304 نتیجه