جلسه 36 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 4 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(Practical English)
جلسه 27 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 11 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 30 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 14 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 29 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 13 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 3 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 9C)
جلسه 37 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 5 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 10A)
مجموعه گرامرهای کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(صوتی)در عرض 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه
جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 15 ترم 2 کتاب 1) (صوتی)
جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 3 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 9C)
نمایش صفحه 31 از 34 - از مجموع 304 نتیجه