جلسه 38 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 10B)
جلسه 39 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 10C)
مجموعه گرامرهای کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(تصویری)در عرض 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه
جلسه 37 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 5 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 10A)
جلسه 38 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 6 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 10B)
جلسه 36 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 4 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(Practical English)
جلسه 43 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 11 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 11C)
جلسه 44 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 12 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(Practical English)
جلسه 47 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 15 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 12C)
نمایش صفحه 32 از 34 - از مجموع 304 نتیجه