همکاری در ازای دریافت تخفیف

همکاری در ازای دریافت تخفیف

1400/01/18

همکاری در ازای دریافت تخفیف
چطوری کتاب ترجمه کنیم؟

چطوری کتاب ترجمه کنیم؟

1400/05/11

چطوری کتاب ترجمه کنیم؟
کاربردهای دیگر perfect Modal

کاربردهای دیگر perfect Modal

1400/04/19

Could+have+p.p و might+have+p.p
تفاوت کاربرد حال ساده و حال کامل

تفاوت کاربرد حال ساده و حال کامل

1400/04/05

simple present یا present perfect