تفاوت کاربرد حال ساده و حال کامل

تفاوت کاربرد حال ساده و حال کامل

1400/04/05

simple present یا present perfect
آیا تنها معنای کلمه Sport ورزش است؟

آیا تنها معنای کلمه Sport ورزش است؟

1400/04/01

کلمه Sport چه معانی ای دارد؟
آینده کامل در زبان انگلیسی

آینده کامل در زبان انگلیسی

1400/04/07

Future Perfect
تقویت مهارت های زبانی

تقویت مهارت های زبانی

1400/04/28

تقویت مهارت های زبانی با مثال