آینده کامل در زبان انگلیسی

آینده کامل در زبان انگلیسی

1400/04/07

Future Perfect
بهترین سال زندگی شما 2

بهترین سال زندگی شما 2

1400/01/07

مطمئنی دیوونه نیستی؟
انواع جمله در زبان انگلیسی

انواع جمله در زبان انگلیسی

1400/03/30

جملات ساده, مرکب و پیچیده
Can, Could, May, Might

Can, Could, May, Might

1400/04/15

چه تفاوت هایی با هم دارند؟