خلاقیت در آزمون آیلتس!

خلاقیت در آزمون آیلتس!

1400/06/06

خلاقیت در آزمون آیلتس!
استفاده از will و would برای نشان دادن تمایلات

استفاده از will و would برای نشان دادن تمایلات

1400/04/13

تمایلاتی که قادر به اجرایشان هستیم و تمایلاتی که قادر به اجرایشان نیستیم
عجیبه, غریبه, یه معمای پیچیده!

عجیبه, غریبه, یه معمای پیچیده!

1400/06/14

پاسخ این معمای انگلیسی رو میدونید؟
شکل صحیح یادداشت برداری انگلیسی

شکل صحیح یادداشت برداری انگلیسی

1400/06/26

یادداشت برداری صحیح به منظور یادگیری زبان!