ترجمه های اشتباه

ترجمه های اشتباه

1400/12/13

از فارسی به انگلیسی
سوراخ یادگیری شما کجاست؟

سوراخ یادگیری شما کجاست؟

1400/11/21

سوراخ یادگیری شما کجاست؟
راهکاری برای خفظ انگیزه

راهکاری برای خفظ انگیزه

1400/10/18

راهکاری برای خفظ انگیزه
خط خطی نکن!

خط خطی نکن!

1400/10/22

خط خطی نکن!