ترانه نوروزی

مدتي بود كه براي يادگيري زبان باخودم كلنجارميرفتم  هميشه ازخواندن زبان فراري بودم ولي يه گوشه ايي ازذهنم درگيرش بود بارهاو بارها كلاس رفتم ولي نيمه كاره رهاش كردم تااينكه بالاخره بخاطر شرايطي كه برام بوجود آمد مجبورشدم خواندن زبان و شروع كنم بدنبال آموزشهاي زيادي رفتم ،تبليغات زيادي بود دوسه موردشم امتحان كردم ولي نتيجه نگرفتم كم كم داشتم نااميد ميشدم كه بطور اتفاقي در You  tubeبا آموزش استاد آزاده مبشر آشنا شدم اولش بي تفاوت گوش كردم ولي صداي گيراو رساي استاد ونوع آموزش ايشان من و جذب كرد با موسسه ايشان تماس گرفتم و دوره هاي زبان راتهيه كردم وشروع كردم به خواندن آنها ولي نكته مهم اين بود كه روش خواندن وبلد نبودم تااينكه حلقه گمشده جرقه بزرگي بود براي من وتوانستم درعرض٦ماه مدرك 
IELTS life skills
راباموفقيت بگيرم وخوشحالم كه توانستم برترسهايم ازخواندن زبان غلبه كنم و اين و مديون تدريس زيبا وكامل استادهستم برايشان آرزوي موفقيت ميكنم .
نتیجه آیلتس خانم نوروزی