جلسه 40 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 8 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(دوره درس10&9)
جلسه 40 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 8 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(دوره درس10&9)
بخشی از جلسه41 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 9 ترم 3 کتاب 1)
بخشی از جلسه44 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 12 ترم 3 کتاب 1)
بخشی از جلسه42 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 10 ترم 3 کتاب 1)
جلسه 42 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 10 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 11B)
جلسه 41 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 9 ترم 3 کتاب 1)(تصویری)(درس 11A)
جلسه 42 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 10 ترم 3 کتاب 1)(صوتی)(درس 11B)
بخشی از جلسه43 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 11 ترم 3 کتاب 1)
نمایش صفحه 49 از 51 - از مجموع 458 نتیجه