بخشی از جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه 25 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 9A)
جلسه 24 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 12 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری/جلسه پایانی ترم 2)(دوره درس 7 & 8)
بخشی از جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 19 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 18 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 6 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(دوره درس 5 & 6)
نمایش صفحه 6 از 9 - از مجموع 73 نتیجه