کاربردهای شکل منفی will و would

کاربردهای شکل منفی will و would

1400/05/04

کاربردهای شکل منفی will و would
I could have won یا I was able to win؟

I could have won یا I was able to win؟

1400/04/14

I could have won یا I was able to win؟
آیا همیشه منفی Must میشود Must not؟

آیا همیشه منفی Must میشود Must not؟

1400/04/23

آیا همیشه منفی Must میشود Must not؟
پنج کاربرد مختلف شبه فعل Should

پنج کاربرد مختلف شبه فعل Should

1400/04/26

پنج کاربرد مختلف شبه فعل Should که احتمالا ازشون باخبر نیستید!