استفاده از will و would برای نشان دادن تمایلات

استفاده از will و would برای نشان دادن تمایلات

1400/04/13

تمایلاتی که قادر به اجرایشان هستیم و تمایلاتی که قادر به اجرایشان نیستیم
تقویت مهارت شنیداری

تقویت مهارت شنیداری

1401/01/25

روی گوش هایتان صد در صد حساب باز نکنید!
انگلیسی زبان ها چطوری انگلیسی صحبت می کنند؟

انگلیسی زبان ها چطوری انگلیسی صحبت می کنند؟

1400/09/07

انگلیسی زبان ها چطوری انگلیسی صحبت می کنند؟
چطوری به قولی که به خودمون میدیم وفادار بمونیم!

چطوری به قولی که به خودمون میدیم وفادار بمونیم!

1400/08/01

چطوری به قولی که به خودمون میدیم وفادار بمونیم!