وقتی برنامه روزانه به هم میخوره

وقتی برنامه روزانه به هم میخوره

1400/11/09

وقتی برنامه روزانه به هم میخوره
نکات ترجمه کتاب

نکات ترجمه کتاب

1400/11/13

نکات ترجمه کتاب
فداکاری برای موفقیت

فداکاری برای موفقیت

1401/01/30

فداکاری برای موفقیت
قدرت اثر مرکب

قدرت اثر مرکب

1401/03/03

تاثیر منفی و مثبت مرکب